Stjärnadvokaten

Därför ska du kontakta en brottmålsbyrå

23 apr 2020

Vad kan du få för hjälp om du blir utsatt för våld eller rån? Vem ska man vända sig till när ett brott har begåtts? Finns det advokater som jobbar med att hjälpa dem som blivit utsatta för brott?

Blir du utsatt för någon form av brott kan det vara bra att känna till vad det finns för hjälp att få. Det kan påverka dig och få stora konsekvenser som du kanske inte har tänkt på. Är det ett grovt brott kan det behövas hjälp med att bearbeta trauma eller chock du hamnat i. Likaledes har du rätt till hjälp om du utfört ett brott. Du som begått ett brott har rätt till en offentlig försvarare, men tilldelas inte någon om brottet du begått anses som ringa. Som exempel kan nämnas lättare snatteri. Har du blivit utsatt för ett brott har du också rätt till en brottmålsadvokat som för din talan.

Vad är ett brottmål?

Ett brottmål är ett fall där åtal väcks och förövaren eller de åtalade ska bevisas skyldig och straffas. Åtal väcks i domstol av en åklagare och bevis ska läggas fram som visar att den anklagade gjort sig skyldig till brottet. Den åtalade har till sin hjälp en försvarare som för hens talan i rätten. Denne kan lägga fram talan på ett sätt som den åtalade kanske inte förmår. Till exempel yrka på förmildrande omständigheter. En brottmålsadvokat, respektive åklagare har full insikt i alla turer ett mål kan ta och vilka vägar man kan gå för att uppnå förlikning eller om det finns andra mer lämpliga straff att yrka på. Till slut är det domaren som förkunnar vilket straffet blir.

Vad räknas som brott?

Inbrott är om någon bryter sig in hos dig i ditt hem, förråd, garage, din källare eller bil och stjäl något som tillhör dig. Hedersrelaterat brott är när någon blir utsatt för hot eller fysiskt våld för att skydda familjens eller släktens heder. Hatbrott kallas det när någon person har en negativ inställning till en annan på grund av olika anledningar som till exempel hudfärg, sexuell läggning eller åsikt. Grooming kallas brottet när ett barn kontaktas för att användas i sexuellt syfte.

Fickstöld, bagagestöld och cykelstöld är andra brott som förekommer. Det finns brott som riktas speciellt mot äldre och funktionsnedsatta. Brott förekommer i relationer där du kan bli illa behandlad av släktingar, partner eller annan närstående.

Är du i behov av en LVU-Advokat?

14 jan 2020

LVU betyder lag om särskilda bestämmelser om vård av unga och den tillämpas vid tillfällen då barn far - eller riskerar att fara - illa i sina hem. Vid ett ingripande enligt LVU så tas barnen om hand av Socialnämnden och kan direkt placeras i ett jourhem.

Man ska emellertid veta att LVU är den sista utvägen och att man från socialtjänsten sida alltid försökt med andra lösningar i syfte att ge barnet trygghet.

LVU är en tvångslag och det innebär att ett beslut kan fattas även om föräldrarna och barnet motsätter sig detta. Finns det risk för att barnet skadar sig själv i hemmet eller där det finns en risk att föräldrarna skadar sitt barn så kan socialnämnden fatta ett beslut om LVU. Detsamma gäller om föräldrarna har missbruksproblematik eller lider av någon psykisk ohälsa som riskerar att skada barnet.

Liten pojke sitter på golvet och gömmer ansiktet i händerna

Snabb hantering och snabba beslut

Gällande LVU så innebär det nästan alltid en snabb process är beslut fattas direkt. Vi kan titta närmare på hur det kan se ut och hur en process kring LVU normalt ser ut. Det första steget innebär att Socialnämnden fattar ett beslut om ett omedelbart omhändertagande. Barnet hämtas och förs redan samma dag till ett jourhem.

Det andra steget innebär att man, inom en vecka, ska fatta beslut om det initiala beslutet ska stå fast och om barnet i så fall ska fortsätta bo i jourhemmet. Det tredje steget? Det innebär att Domstol kopplas in och att de sammanträder och håller en förhandling om huruvida beslutet ska stå fast och tvångsvården ska fortsätta. Om så är fallet så kommer barnet normalt att placeras i ett fosterhem.

Det fjärde, och sista, steget innebär en väntetid för föräldrar och barnet. Detta då man får en möjlighet att överklaga beslutet var sjätte månad och där man fattar beslut om tvångsvården ska fortlöpa.

Så ser en process för LVU ut och detta målat med en bred pensel. På det stora hela så är LVU väl fungerande och det är en lag som är bra; den förhindrar att barn far illa och den kan i många fall också rädda liv. Det finns emellertid brister. I och med att besluten fattas så pass fort så kan misstag begås. Något som många barn och föräldrar vittnar om.

En LVU-advokat kan hjälpa dig

De främsta felen i samband med att ett barn omhändertagits enligt LVU handlar om att det endast finns en version att luta sig mot. Besluten fattas enbart med den utredning som sker av Socialtjänsten som grund. Det innebär att det kan saknas nyansering och där varje kommuns bedömningar skiljer sig åt. Felbeslut kan äga rum och som förälder - och barn - så kan man känna hopplöshet inför detta faktum.

Ett annat problem är att barnet kan placeras i jour- och fosterhem som inte alls är ordentligt utredda och som därmed också kan innebära en dålig miljö att vistas i. Allt detta gör att man ska ha en LVU-advokat vid sin sida. En advokat kan föra talan och kan bistå med sin expertis inom området; det ger en trygghet för både föräldrar och för barn som överklagar ett beslut.

Dessutom - med tanke på den långa hanteringstiden och den långa gången innan man kan överklaga ett beslut - så kommer en LVU-advokat att fungera som ett mentalt stöd genom en rakt igenom krävande och tuff period. Vi ska även tillägga att en LVU-advokat är gratis då försvaret i ett mål rörande LVU bekostas av det allmänna.

LVU är en tvångslag som fyller ett viktigt syfte. Men, det kan bli fel och för varje misstag som begås så finns det barn och föräldrar som far illa. Det är där en LVU-advokat fyller en viktig funktion och inte enbart i det enskilda målet - det är en funktion som blir viktig för hela samhället i stort.

Har försvarsadvokater tystnadsplikt?

21 nov 2019

Alla som åtalas för brott har rätt till en försvarsadvokat. Men kan man berätta allt? Har försvarsadvokater tystnadsplikt?

Advokatens roll

Försvarsadvokatens roll är att försvara sin klient som blivit åtalad för brott. Det innebär att han eller hon är väl insatt i vad som hänt och att hen fått ta del av information som kanske inte ens polis och åklagare känner till. Som klient är det viktigt att man känner förtroende för sin advokat eftersom denne behöver alla tänkbara fakta på bordet för att kunna göra ett bra jobb. 

En försvarsadvokat kan antingen utses av domstolen och kallas då för offentlig försvarare men man kan även själv välja att anlita en privat försvarare. Advokaten måste i sin tur acceptera uppdraget innan arbetet kan sätta igång. Han eller hon är då fullt medveten om att all tänkbar typ av information kan delges samt att han eller hon kommer behöva hålla den för sig själv. För att svara på frågan som ställdes tidigare – ja, försvarsadvokater har tystnadsplikt. 

Så säger lagen 

Enligt svensk lag samt Sveriges advokatsamfunds advokatsed har alla advokater, inklusive försvarsadvokater, tystnadsplikt när det gäller information som han eller hon har fått kännedom i i samband med sitt arbete. Skulle en klient berätta något som rent krasst skulle kunna användas mot honom eller henne i rätten så är det advokatens skyldighet att behålla denna information för sig själv, oavsett egen åsikt. Trohet och lojalitet mot klienten, samt dennes intressen är en försvarsadvokats främsta plikt. Däremot får advokaten naturligtvis aldrig ljuga eller främja orätt i en domstol. 

Skulle en advokat få veta sanningen samtidigt som klienten tänker ljuga i rätten kan advokaten däremot säga upp samarbetet. Det blir helt enkelt omöjligt att både följa klientens vilja och inte främja brott. Man måste ju även följa god advokatsed.

Advokat som vittne 

Det finns också en lag som säger att en advokat eller försvarsadvokat inte får kallas som vittne för att delge sådant som han eller hon har fått kännedom i på grund av sin yrkesutövning. Det som sagts under tystnadsplikt kan alltså inte tas upp i rätten, om inte klienten själv godkänner detta. Det kan göras om den åtalade kan dra fördel av det som sagts men det är inte särskilt vanligt att det händer. Det som sägs mellan försvarsadvokat och klient stannar alltså där och kan inte tvingas fram på något sätt. 

Tystnadsplikten kan ha nackdelar  

Juridiken är en komplicerad värld som för många kan verka helt obegriplig. För att ta ett exempel på hur tystnadsplikten för försvarsadvokater kan ha nackdelar och rent av vara oetisk är ett fall där en man tagit livet av två flickor. Han var åtalad för andra brott men berättade detta för sina advokater, som på grund av tystnadsplikten höll informationen för sig själva. 

Långt senare blev uppdagades allt samman och dom båda advokaterna åtalades men friades eftersom dom vid tillfället varit bundna av tystnadsplikten. Detta är ett extremt fall från USA och troligen inget som skulle kunna hända i Sverige men även här är alltså den informationen som en försvarsadvokat erhåller i samband med sitt yrke belagd med sekretess, i dom allra flesta fallen. 

Läs mer om försvarsadvokat här: https://www.försvarsadvokatstockholm.biz

Blir man av med sitt körkort vid ringa narkotikabrott?

25 sep 2019

Blir man av med körkortet vid ringa narkotikabrott? Narkotikabrott och användandet av narkotika i Sverige har ökat under senare år. Det är heller ingenting som är exkluderat till underklassen, utan det handlar om i stort sett alla - fattiga som rika. Detta har gjort att polisen satt in extra resurser i syfte att stävja brukandet; fler fälls också - som en följd av detta - för ringa narkotikabrott.

Straffet för ett ringa narkotikabrott kan som lägst ge böter och som högst fängelse i sex månader. En person som vid ett urin- eller blodprov visar sig ha narkotika i kroppen döms vanligen till böter - naturligtvis beroende på vilken mängd det handlar om samt med hänsyn till tidigare domar. Det normala är att man för ett strafföreläggande och att man antingen godkänner eller bestrider detta. Godkänner man så erkänner man sig skyldig och tar då det straff man tilldöms. Bestrider man så går ärendet vidare till Tingsrätten. Så ser den normala processen ut vid ett ringa narkotikabrott.

Det finns emellertid personer som råkar ut för en dubbel bestraffning. Detta i det avseende att man A) för böter och B) får sitt körkort återkallat. Det senare är inte ovanligt och det är något som beslutas av Transportstyrelsen.

rättvisa

Transportstyrelsen utreder och fattar beslut

Regler om återkallelse av körkort står skrivna i Körkortslagen och ett körkortsingripande kan ske enligt Kapitel 5 paragraf 1 i densamma. Vad som krävs för att detta ska ske kan läsas i Kapitel 5 paragraf 3. Där står beskrivet att Transportstyrelsen kan återkalla ett körkort om körkortsinnehavaren bedöms brutit mot regler gällande ett nykterhetshänseende.

Det innebär att man således kan få se körkortet dras in vid en dom gällande ringa narkotikabrott. Hur länge är något som varierar mellan som lägst en månad och som allra högst i tre år. Hur troligt är det då att detta sker? Det är väldigt svårt att svara på. Man gör alltid en individuell bedömning av varje fall och av den enskilde individen.

Rent krasst så kan man säga att om du skulle bli dömd för ett ringa narkotikabrott i samband med en utekväll där polisen kräver ett urinprov inne på krogen så har du en bättre chans att få behålla körkortet än om du har sett denna process upprepade gånger. Det vill säga: man utreder om det gäller en engångsföreteelse eller om det handlar om ett renodlat missbruk. Det senare innebär en större chans att Transportstyrelsen agerar än vid det förra.

Upprepade LOB:ar kan ge indraget körkort

Viktigt att tillägga är körkort även kan återkallas som en följd av LOB - Lagen om Berusning. Om man vid upprepade gånger tvingats nyktra till i en fyllecell så gör man samma utredning från Socialstyrelsen och Transportstyrelsen sida. I grund och botten är detta en sund inställning. Säkerhet på vägarna är viktigt och kanske kan ett indraget körkort få personen i fråga att ändra inställning till alkohol och narkotika om konsekvenserna blir kännbara.

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!