Husrannsakan - vad gäller?

När ett brott har begåtts kan polisen utföra en husrannsakan för att hitta bevis eller andra föremål som kan ha betydelse för polisutredningen. Här går vi i korthet igenom vilka regler som kan gälla för en husrannsakan.

Reglerna för husrannsakan finns i första hand i rättegångsbalkens 28:e kapitel. Husrannsakan utförs av två huvudsakliga anledningar: antingen ska man hitta bevis eller leta efter en person som ska frihetsberövas.

Letar man efter bevis eller andra föremål kallas en reell husrannsakan, söker man en misstänkt person så kallas det en personell husrannsakan. Den senare får bara genomföras om det finns en stark anledning att anta att den eftersökta personen finns på den aktuella platsen.

Två huvudsakliga principer

När polisen eller andra myndigheter gör dessa ingrepp mot enskilda personer så gäller ofta två principer, behovsprincipen och proportionalitetsprincipen.

  • Behovsprincipen innebär att ett ingrepp bara får göras om det behövs för att uppnå ett visst ändamål.
  • Proportionalitetsprincipen betyder att ingreppet även  måste stå i rimlig proportion till det intrång eller den kränkning som det innebär mot den som drabbas,

Dessutom är det viktigt att polisen inte orsakar skada eller olägenhet utöver det som anses nödvändigt. Dessutom ska en husrannsakan ske på dagtid, om det inte finns några särskilda skäl för att genomföra den nattetid.

Utöver att man inte får stöka till det för mycket så finns det inte några formella begränsningar eller några krav på att myndigheten ska städa upp efter husrannsakan. Men har man brutit upp dörrar eller lås så ska dessa tillslutas på ett lämpligt sätt.

Staten ersätter eventuella skador

Skador som orsakas ska i regel ersättas av staten, undantaget är om den skadelidande har uppträtt så hotfullt eller våldsamt så att våldet anses rimligt.

Är det någon hemma vid tidpunkten för husrannsakan så kan personen få möjlighet att övervaka åtgärden, samt även tillkalla ett vittne. Är ingen hemma, så ska personen underrättas, dock på ett sådant sätt att det inte påverkar utredningen. En husrannsakan måste självklart dokumenteras och polisen måste kunna visa vad som låg till grund för åtgärden.

En husrannsakan kan inte vara hemlig

Om någon är hemma när en husrannsakan vidtas ska den personen få möjlighet att övervaka åtgärden, samt att tillkalla ett vittne. Om ingen är hemma, ska myndigheten lämna en underrättelse så snart det kan ske utan men för utredningen (28 kap. 7 § RB). Myndigheten måste dessutom föra protokoll över åtgärden och dokumentera vad som har förekommit. På begäran av den som husrannsakan vidtagits hos ska myndigheten lämna ett bevis, som även ska ange vilken brottsmisstanke det var som låg till grund för åtgärden (28 kap. 9 § RB).

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

 

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!