Är du i behov av en LVU-Advokat?

LVU betyder lag om särskilda bestämmelser om vård av unga och den tillämpas vid tillfällen då barn far - eller riskerar att fara - illa i sina hem. Vid ett ingripande enligt LVU så tas barnen om hand av Socialnämnden och kan direkt placeras i ett jourhem.

Man ska emellertid veta att LVU är den sista utvägen och att man från socialtjänsten sida alltid försökt med andra lösningar i syfte att ge barnet trygghet.

LVU är en tvångslag och det innebär att ett beslut kan fattas även om föräldrarna och barnet motsätter sig detta. Finns det risk för att barnet skadar sig själv i hemmet eller där det finns en risk att föräldrarna skadar sitt barn så kan socialnämnden fatta ett beslut om LVU. Detsamma gäller om föräldrarna har missbruksproblematik eller lider av någon psykisk ohälsa som riskerar att skada barnet.

Liten pojke sitter på golvet och gömmer ansiktet i händerna

Snabb hantering och snabba beslut

Gällande LVU så innebär det nästan alltid en snabb process är beslut fattas direkt. Vi kan titta närmare på hur det kan se ut och hur en process kring LVU normalt ser ut. Det första steget innebär att Socialnämnden fattar ett beslut om ett omedelbart omhändertagande. Barnet hämtas och förs redan samma dag till ett jourhem.

Det andra steget innebär att man, inom en vecka, ska fatta beslut om det initiala beslutet ska stå fast och om barnet i så fall ska fortsätta bo i jourhemmet. Det tredje steget? Det innebär att Domstol kopplas in och att de sammanträder och håller en förhandling om huruvida beslutet ska stå fast och tvångsvården ska fortsätta. Om så är fallet så kommer barnet normalt att placeras i ett fosterhem.

Det fjärde, och sista, steget innebär en väntetid för föräldrar och barnet. Detta då man får en möjlighet att överklaga beslutet var sjätte månad och där man fattar beslut om tvångsvården ska fortlöpa.

Så ser en process för LVU ut och detta målat med en bred pensel. På det stora hela så är LVU väl fungerande och det är en lag som är bra; den förhindrar att barn far illa och den kan i många fall också rädda liv. Det finns emellertid brister. I och med att besluten fattas så pass fort så kan misstag begås. Något som många barn och föräldrar vittnar om.

En LVU-advokat kan hjälpa dig

De främsta felen i samband med att ett barn omhändertagits enligt LVU handlar om att det endast finns en version att luta sig mot. Besluten fattas enbart med den utredning som sker av Socialtjänsten som grund. Det innebär att det kan saknas nyansering och där varje kommuns bedömningar skiljer sig åt. Felbeslut kan äga rum och som förälder - och barn - så kan man känna hopplöshet inför detta faktum.

Ett annat problem är att barnet kan placeras i jour- och fosterhem som inte alls är ordentligt utredda och som därmed också kan innebära en dålig miljö att vistas i. Allt detta gör att man ska ha en LVU-advokat vid sin sida. En advokat kan föra talan och kan bistå med sin expertis inom området; det ger en trygghet för både föräldrar och för barn som överklagar ett beslut.

Dessutom - med tanke på den långa hanteringstiden och den långa gången innan man kan överklaga ett beslut - så kommer en LVU-advokat att fungera som ett mentalt stöd genom en rakt igenom krävande och tuff period. Vi ska även tillägga att en LVU-advokat är gratis då försvaret i ett mål rörande LVU bekostas av det allmänna.

LVU är en tvångslag som fyller ett viktigt syfte. Men, det kan bli fel och för varje misstag som begås så finns det barn och föräldrar som far illa. Det är där en LVU-advokat fyller en viktig funktion och inte enbart i det enskilda målet - det är en funktion som blir viktig för hela samhället i stort.

14 Jan 2020

Välkomna till stjärnadvokaten! Vi är visserligen inga riktiga stjärnadvokater som Leif Silbersky, Johnnie Cochran eller Peter Ahltin, men vi kan våra saker ändå. Hos oss kan du hitta tips och information om det mesta som har med juridik och domstolsväsendet att göra. Håll till godo!